The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Tag: Lokale partij in de kijker

Lokale partij in de kijker: Zelfhulpboeken Zijn Geen Literatuur (ZZGL)

In Turnhout trekt Greta Beeckmans op 14 oktober naar de kiezer als lijsttrekster van de partij Zelfhulpboeken Zijn Geen Literatuur (ZZGL).

Zelfhulpboeken. Niet het beste wat we hebben op literair vlak volgens Greta Beeckmans. ‘Niet het beste? Zelfhulpboeken zijn geen literatuur. Het is niet omdat een boek het label roman draagt dat het geen zelfhulpboek kan zijn.’

Maar hoe een zelfhulpboek herkennen? ‘Als de exemplaren met tienduizenden tegelijk over de toonbank vliegen, de auteur mag aanschuiven in Van Gils en Gasten en het werk is geschreven in een schabouwelijk taaltje zonder elementen die overeenkomsten met het Nederlands verraden, heb je prijs.’

‘Angstaanjagend,’ aldus Beeckmans die hierom ZZGL oprichtte. ‘Gezien de feiten, een hele generatie van vrouwen met een laag zelfbeeld die een misvormd beeld krijgen van literatuur, bittere noodzaak.’

‘Het probleem is dat iedereen in zelfhulpboeken wel een voordeel ziet. De politiek zegt: goed voor de economie. Boekhandels en uitgeverijen zien hun inkomsten stijgen. Lezers denken dat dit kleutergeneuzel een vorm van hoge literatuur is. En psychologen hebben nog altijd werk, want zij zijn perfect in staat om boeken vol nietszeggende adviezen te beren. En ja, na verloop van tijd komt dit neer op de ondergang van het Avondland.’

Beeckmans brengt eind deze maand ook haar eerste boek uit getiteld De edele kunst van zelfhulpboeken verbranden.

Lokale partij in de kijker: Vremds Belang

Lachen geblazen. Behalve The Vremde Mirror is er op 14 oktober nog een tweede partij die denkt kans te maken op de absolute meerderheid in Vremde, het lieflijke oord alwaar onze maatschappelijke zetel gevestigd is. Onze concurrentie, maar dat wil niet zeggen dat wij niet in alle sportiviteit objectief kunnen berichten over deze snertpartij. Excuseert u ons, de waarheid heeft haar rechten.

Voor wat mag de reeds te veelvuldig aangehaalde debielenassociatie genaamd Vremds Belang wel staan? God mag het weten, arme God zeggen wij als ketters. Aangezien wij ons ver van mistige propaganda houden voor welke politieke doeleinden ook, lieten we het na de vraag te stellen aan lijsttrekker Mon Blaffetuur.

Blaffetuur is de uitdager van Onze Leider Hervé von Kwakkelstein, die consciëntieus alle andere artikels op dit medium schrijft, redigeert en publiceert. Onze Leider heeft geen kind aan dit tragisch figuur. In die optiek hoeven we ons nimmer te beroepen op niet nader genoemde en wat pijnlijke details uit Blaffetuurs privéleven, maar wensen wij hem veel moed en snel een nieuw lief.

Kijk, u kunt daar lacherig over doen. Een liefdesbreuk met een 28-jarige schone, ook als ze uit Lier komt, kan zwaar psychisch leed berokkenen. Zeker als u weet dat zij achter zijn rug zich kirrend van jolijt en menigmaal liet naaien door een collega-politicus wiens identiteit wij logischerwijs geheimhouden. Wij zijn immers Dag Allemaal niet.

Het brengt ons onherroepelijk bij de kwestie of Blaffetuur emotioneel stabiel genoeg is om Vremde te leiden. Zijn ideeën en voorstellen laten alvast het ergste vermoeden. Zo wil hij een algeheel fietsverbod. Oké, daar valt iets voor te zeggen. Voorts belooft hij een annexatie van Millegem. Onrealistisch uiteraard, het non-proliferatieverdrag indachtig.

Welke stompzinnigheden produceert hij nog? Aha, in heel Vremde een aparte rijstrook voor tractors. Dat is nu in 85% van de Vremdese straten het geval, dus waarom daar in die buitensporige mate op hameren? Profileringsdrang, het valt op geen andere wijze te duiden. Nu goed, mag je van zwakzinnigen meer verwachten?

(Geen laster, gewoon tussendoor: wist u dat Blaffetuur gewoonlijk meer dan driekwart van zijn tijd resideert in de Goedehoopstraat in Antwerpen? Hij heeft er wel zijn flat tot en met 14 oktober verhuurd, maar of hij daarmee ineens een echte Vremdenaar is?)

Omdat wij op 14 oktober Vremds Belang een faire kans gunnen, hebben wij hun meest haalbare ideeën opgesomd zodoende we zwegen over hun plannen om holebi’s zoals in de periode steentijd-2012 weer op de brandstapel te gooien, verfoeilijke zedeloosheden en grove baldadigheden als lezen (uitgezonderd ’t Pallieterke, columns van Rik Torfs en tweets van Dries Van Langenhove), muziek beluisteren (uitgezonderd de Romeo’s en Willy Sommers) en seks met dieren (uitgezonderd varkens, geiten en schapen) streng te bestraffen en mensen met voorouders uit Boechout uit te wijzen naar Boechout. U ziet, wij zijn de kwaadsten niet. Wij niet.

Conclusie na dit journalistiek onthullende werk: Vremds Belang is een clubje vol idioten die onnozelheden op politiek niveau wensen te faciliteren. Bepaald geen uniek concept, doch kunt u op 14 oktober een daad verrichten die neutraal beschouwd van naastenliefde en een aanwezig IQ getuigt. Stem op The Vremde Mirror!

Lokale partij in de kijker: The Vremde Mirror

Op 14 oktober neemt The Vremde Mirror in Vremde deel aan de verkiezingen. Voorzitter van de partij Hervé von Kwakkelstein laat zich kritisch bevragen door hoofdredacteur van The Vremde Mirror Hervé von Kwakkelstein.

The Vremde Mirror (grootste nieuwsmedium uit Vremde): hoe ziet jullie programma er eigenlijk uit?

The Vremde Mirror (lokale partij in Vremde): wel, let nu even goed op.

1. Hey. Laten we meteen overgaan tot ons twaalfpuntenplan.

2. Media. Wij staan voor een zuiver onderscheid tussen nieuws en satire. Reguliere nieuwsmedia worden almaar satirischer, waardoor satirische media niet anders kunnen dan aan waarheidsvinding doen.

De bepaling van staatswege die kerkjuristen, Chinakenners, arbeidsmarktspecialisten, economen, onzaligen met een diploma communicatiewetenschappen en mensen die wel kunnen schrijven ertoe bindt wekelijks minstens één opiniestuk voort te brengen vervalt zonder ommezwaai. Zie ook artikel 10 van ons partijprogramma.

Auteurs van open brieven komen terecht in de speciaal door de Staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging ontwikkelde vicieuze uitwijzingscirkel.

Media die fascisten opvoeren als verfrissend, belangwekkend of in staat om zelfstandig te ademen komen één dag onder leiding te staan van fascisten die zij hebben opgevoerd als verfrissend, belangwekkend of in staat om zelfstandig te ademen. Of langer dan één dag natuurlijk; eens fascisten de macht hebben.

Economen in talkshows neemt men nimmer serieus. Datzelfde geldt voor talkshows die economen uitnodigen, economen in het algemeen en talkshows in het algemeen.

Wij zijn van principe dat narcistische brulboeien/huilebalken (geloof ons: wat is de grens soms vaag) geen megafoon horen te krijgen. En dat het a fortiori de functie is van media om als zeef te fungeren. Dat klinkt revolutionair en dat is het ook.

Wat nieuwslezers niet doen: medicijnen tegen kanker ontwikkelen, armoede uitroeien en vredesonderhandelingen voeren. Wat nieuwslezers doen: het nieuws voorlezen.

Televisies dienen uitsluitend als esthetisch decorstuk, tenzij Staatstelevisie 2 leerzame documentaires uitzendt waarbij Stalin heldhaftig en kloekmoedig de Nazi’s aan de Moskovietse poorten keert. Onze Geheime Dienst kijkt nauwgezet toe hoe het volk zich enerzijds correct laat onderrichten en anderzijds de geest rein houdt van perversiteiten als Gert Late Night, Lieven Van Gils die een journalist nabootst (spoiler: het mislukt) en praatmeubilair waarrond onfortuinlijk genoeg mannen plaatsnemen die om ter heftigst koketteren met hun antibolsjewistische sentimenten!

Wat niet in The Vremde Mirror staat, geldt per definitie als onwaar. Andere beweringen publiekelijk geuit zijn strafbaar.

De scheiding tussen media en politiek is nooit scherp genoeg.

3. Wetenschap. Jordan Peterson is geen wetenschap. Evenmin wetenschap: John Troost, Leo Bormans en Paul Verhaeghe.

Een stupide observatie van een academicus op sociale media blijft een stupide observatie op sociale media.

Vijf tweets vlak na elkaar tellen niet als wetenschappelijke publicatie. Ook niet als de academicus in kwestie een complexe probleemstelling maar niet kan ontwarren zoals jongelui die in de trein hun sneakers en het onderste gedeelte van hun benen nonchalant op een tafeltje leggen en – vergeef hem het sprongetje, door verbanden te leggen die een ander (niet lang genoeg gestudeerd wellicht) niet detecteert, is hij een gretig gevraagd academicus – hij raciale beweeggronden gewaarwordt.

Om een opinie te vormen doen wij louter beroep op de wetenschap. Zo komen wij tot zo accuraat denkbare opvattingen en inzichten. Dat zeggen wij niet, dat is wetenschappelijk bewezen.*

* Als het ons goed uitkomt tenminste.**

** Wij mogen dat, wij zijn politicus.

4. Literatuur. Jordan Peterson is geen literatuur. Evenmin literatuur: Marnix Peeters, Dimitri Verhulst en de columns van Sven Ornelis.

Om ons vrouwelijk kiesvee niet hoogst per ongeluk te schofferen, zijn wij over volgende dramaturgen opinieloos: Griet Op de Beeck.

Kijk daar, de brandstapel smeult na. Wie nu weer die het beletselteken heeft gehanteerd?

Een auteur die te veel adjectieven gebruikt kan niet schrijven. Een auteur die zich niet bedient van adjectieven meent te kunnen schrijven. Een auteur die juist voldoende adjectieven gebruikt kan misschien schrijven. Een sportjournalist kan niet schrijven.

Iedere Vremdse burger dient te lezen en kan hierover op elk moment worden bevraagd: Das Kapital, Het Communistisch Manifest en De Filosofie van Torfs in 140 tekens. Zie ook artikel 12.

Verboden boeken: De Goelag Archipel, Hart voor een Vrije Markt en poëziebundels.

Wat stiftgedichten betreft: zie ook artikel 7, tweede alinea.

© Enea Punt

5. Onderwijs. Leerkrachten wier verplichte of facultatieve leeslijst Dirk Bracke bevat, worden om evidente redenen per direct uit hun ambt ontzet.

Leerkrachten die hun leven beklagen worden overgeheveld naar de redactie van The Vremde Mirror, afdeling corresponderen met in hun wiek geschoten leerkrachten.

Mensen die klagen over het schandalige zeg gerust weerzinwekkende feit dat leraren zo veel vakantie hebben, worden verplicht een dag les te geven aan Joey (9), Kelly-Nelly (10) en Hellebrandt (9).

Gewoon praktisch even tussendoor: het hoofddoekendebatseizoen is gisteren afgelopen.

Om de Vremdse jeugd weerbaar te maken en reeds op jeugdige leeftijd voor te bereiden op de ontstellende matheid van het volwassenenbestaan, dient elk kind tussen 3 en 12 wekelijks een opiniestuk van Carl Devos uit het hoofd te leren en voor te dragen, hierbij ondersteund door Voice Male.

Korfbal, netbal en trefbal zijn geen sporten.

Het brein van Sven Ornelis bevat te weinig kenmerkende elementen om bruikbaar te zijn voor een dissectie van het brein.

Het curriculum dan. Op maandag en dinsdag staan genderstudies op het programma. Op woensdag en donderdag de volgende vakken: nazi’s van op 10 meter afstand herkennen, nazi’s van op 20 meter afstand herkennen, mama en papa serieus nemen die kleurboeken voor volwassenen kopen voor henzelf, taboes verzinnen en taboes doorbreken. Vrijdag bestaat het aanbod louter uit keuzevakken: Oudhoogduits, nazi’s van op 40 meter afstand herkennen, nazi’s van op 80 meter afstand herkennen, nazi’s op familiefeest herkennen en geen opiniestuk schrijven. Het examen van dat laatste vak verloopt schriftelijk.

6. Woordetiquette. Burgers die volgende termen onironisch bezigen worden geofferd op het altaar van de linkse kerk: politiek-correct, politieke correctheid, poco en afgeleide vormen, @torfsrik, deugmens, deugpronken, gutmensch, oikofobie, zelfhaat, we, mogen, niets, meer, zeggen, alhier, concullega en fatsoensridder. De lijst wordt op permanente basis aangevuld. Voor trouwe abonnees van Doorbraak, Sceptr en ’t Pallieterke is de lijst uitgebreider dankzij begrippen als leugenpers, propaganda en fake news.

Sanctie voor het misbruik van de Verlichting: een elektrische schok van 240 Voltaire.

Een politicus wordt geacht steeds genuanceerd en nooit impulsief te communiceren. Zeg nee tegen slogans!

Kritiek op Venezuela mag, zij het alleen op de Venezolaanse oppositie.

7. Elektrische fietsen. De minimumleeftijd voor bezit van een elektrische fiets bedraagt 50 jaar. De maximumleeftijd ook.

Laat ons duidelijk zijn, wij pleiten niet voor de herinvoering van de doodstraf. Indien dit echter wel gebeurt, dient de ter dood veroordeelde vastgebonden op een speed pedelec te worden losgelaten op de fietsostrade tussen Mortsel en Berchem waarbij (belangrijk) uit tegengestelde richting een peloton in testosteron gebronzeerde would-be Sagans van 45 jaar op hem of haar afstormen. Vanwege het snelst en het zekerst.

8. Lieden in de creatieve sector worden correct betaald en behandeld. Sorry, we mogen ons ook een keer laten gaan.

9. Mobiliteit. Fietsers die niet links stemmen moeten hun vehikel aan de Staat afstaan tot de volgende verkiezingen zich aandienen dat zij links stemmen. Linkse mensen met een hond (klinkt hypothetisch, maar we zijn liever volledig) dienen te kiezen: hond of fiets. Alles begint bij een minimum aan orde en overzicht in het straatbeeld, nietwaar?

Mensen geboren in het jaar 1992 of later mogen tot hun dood en desnoods later ook gebruikmaken van een Go Pass.

Drukknoppen zijn voorbestemd functioneler te wezen dan een overdraagplaats van handbacteriën.

Niets met mobiliteit te maken, maar we willen het toch zeggen. Racisten zonder Iraanse vriendin worden uitgestoten naar Boechout. Racisten met een Iraanse vriendin mogen blijven, uitsluitend als ze hun Iraanse vriendin niet als alibi gebruiken om hun racisme te vergoelijken.

10. Ter uitroeiing van pedanterieën. De benamingen van bepaalde beroepsgroepen zijn oubollig en worden om die reden gepreciseerd. Regiojournalisten, online redacteurs en sportjournalisten kunnen daarom vanaf heden rekenen op de titel van pr-jongen.

Zie ook artikels 2-9 en 11-12.

11. Het leger. Mensen die met veel kabaal verkondigen dat ze in het leger gaan, worden naar Noord-Korea uitgewezen en dienen hun belofte gedurende een periode van twaalf jaar aldaar waar te maken.

Voorstanders van de dienstplicht tekenen zoals de wet bepaalt present op de cursus Hoogwaardig Lummelen. De cursus bestaat uit zestien delen. In de eerste acht delen wordt vooruitgeblikt op de laatste acht delen. In de laatste acht delen wordt teruggeblikt op de eerste acht delen.

Mensen die dwepen met uniformen verdienen ons wantrouwen, uw wantrouwen. Voor uniformen van Het Rode Leger geldt een uitzondering.

Mensen die dwepen met wapens verdienen ons wantrouwen, uw wantrouwen. Voor wapens van Het Rode Leger geldt een uitzondering.

12. De communisten. Wie Rik Torfs bang maakt voor communisten ontvangt een gratis partijkaart.

Wij achten het overkomelijk dat mensen hokjes gebruiken om de wereld van een zeker overzicht te voorzien, maar de overmatige consequenties hieraan verbonden verwerpen wij. Elke mens is gelijk.

Behalve Onze Leider. Leve Onze Leider.

The Vremde Mirror (grootste nieuwsmedium uit Vremde): zeer interessant, dank voor de toelichting en veel succes bij de komende verkiezingen.

Lokale partij in de kijker: Verdinaso

In Lubbeek zal N-VA op 14 oktober naar de kiezer trekken als Verdinaso. ‘Het Verbond van Diva’s, Narcisten en Sociopaten,’ verheldert lijsttrekker Theo Francken. ‘Ik vermijd liever misverstanden.’

© Wikimedia Commons

‘Het Verbond van Diva’s, Narcisten en Sociopaten wil weer naar een normale wereld en opkomen voor de gewone man in de straat en de vrouw aan de haard,’ legt Francken uit. ‘De wereld zoals 98% van de mannen die ziet.’

‘Niet evident. Veel te vaak moet ik me genuanceerd uitdrukken. Als ik de islam bekritiseer omdat die homo’s niet accepteert, wordt er verwacht dat ik geen problemen heb met homo’s. Als ik de onderdrukking van de vrouw aankaart in de islam, mag ik de vrouw geen onderdanig wezen vinden. Tegennatuurlijk en veel partijgenoten worstelen hiermee. Ik zeg: gewoon zeggen wat je denkt.’

Met de slogan ‘Lekker zoals vroeger’ hoopt het Verdinaso menig kiezer te overtuigen. ‘Bijna alleen nog mannen die lingerie dragen, alle vrouwen in boerkini. Draait de wereld door? Op den duur begon ik te denken dat het aan mezelf ligt. Dat er iets aan me scheelt omdat ik slechts bij uitzondering homoseksuele fantasieën heb,’ stelt Francken.

‘Ik heb niks tegen homo’s hé, zoals de partijlijn ook zegt, maar allez, je snapt wat ik bedoel, dit is toch niet normaal meer, mannen die allez, enfin, met mannen je weet wel, het kan en er bestaan holebirechten en ik ben voor hé, maar toch geen sacoche zeker?’

Lokale partij in de kijker: AB&VZP

In Staden hoopt het kartel AB&VZP op 14 oktober een absolute meerderheid te behalen. AB&VZP staat zoals inmiddels bekend voor Anti Boerkini & Voor Zwarte Piet.

Het AB scheurde in 1972 af van de toenmalige Volksunie. Wat begon als een partij tegen boerkini’s groeide mettertijd uit tot een partij tegen boerkini’s. Landelijk haalde ze nooit grote successen, maar in Staden stemmen de mensen sindsdien op het AB of op een lijst die de kiesdrempel niet haalt. Logisch te verklaren als u weet dat het AB de eerste partij sinds lang is die haar verkiezingsbelofte realiseert: geen boerkini’s in Staden.

En het AB boekte verkiezingsoverwinning na verkiezingsoverwinning. Maar ja, op den duur kregen de mensen zin in wat anders, zo gaat dat met mensen. En toen kwam N-VA. Voor het eerst in jaren een oppositiepartij. Maar niet iedereen in de fractie toonde zich gelukkig met de gang van zaken. ‘We vergeten de essentie van het politieke debat,’

Uiteindelijk keerden alle lokale mandatarissen van N-VA de partij de rug toe en stichtten Voor Zwarte Piet, kortweg VZP. Oprichter Bogdan Hendriks verwoordde het destijds zo: ‘Wij praten waar de mensen van wakker liggen nadat wij eerst paniek hebben gezaaid. Ons belangrijkste strijdpunt: Zwarte Piet moet blijven.’

Toenaderingspogingen tussen het AB en VZP bleven lang uit, tot nu. Lijsttrekker van het kartel Jef De La Roue legt uit: ‘De leden van AB zijn vrijwel altijd voor Zwarte Piet. En die van VZP tegen de boerkini. Te mooi toeval om de krachten niet te bundelen.’

Update: volgens de laatste geruchten zal het AB&VZP als N-VA naar de kiezer trekken.

Lokale partij in de kijker: Het Mensenhaatconglomeraat

In Kinrooi trekt naar goede gewoonte Het Mensenhaatconglomeraat met steile ambities naar de kiezer. Na zes jaar oppositie wil het Kinrooi weer van de kaart vegen.

In 2012 haalde Het Mensenhaatconglomeraat slechts 15% van de stemmen, ruim een halvering ten opzichte van 2006. Volgens politicoloog Carl Devos overspeelde de partij haar hand door Niels Destadsbader en BLØF simultaan tweets van Rik Torfs te laten declameren die dankzij luidsprekers zes jaar non-stop door de hele gemeente galmden.

‘De mensen haatten ons, dus eigenlijk waren we goed bezig. Toch kiezen we nu voor een andere aanpak,’ meent kersvers lijsttrekster Misia N’Trope. ‘Als vrouw van Malinese afkomst. Om aan te tonen dat we er voor niemand zijn, zonder uitzondering.’

Deze verruimingsactie is volgens Devos nodig. ‘De slogan ‘mensenhaat op mensenmaat’ is opmerkelijk mild en moet een breder kiezerspubliek aanspreken.’

N’Trope zegt dat Het Mensenconglomeraat met zachtere woorden dezelfde waarden en principes huldigt. ‘Onmenselijker, oneerlijker en onleefbaarder. Daar komt het op neer.’

‘Om een voorbeeld uit de praktijk te geven. Wij ijveren voor een luchthaven naast de lagere school. Om werkgelegenheid tegen te gaan gebouwd door Bengalen te uitgebuit om de middenstand te plezieren. De toestellen die er landen en starten vliegen uitsluitend ’s nachts en alleen boven Kinrooi. Zonder passagiers, uiteraard. Een ferme investering. Maar kijk, alleen het allerslechtste is slecht genoeg voor onze kiezer.’

Lokale partij in de kijker: Tegen Hitler Maar Ook Tegen Joden (THMOTJ)

Topfavoriet om de gemeenteraadsverkiezingen in Brasschaat te winnen is de partij Tegen Hitler Maar Ook Tegen Joden (THMOTJ). Wie zijn zij en wat willen ze?

‘Je kunt perfect tegen Hitler zijn, maar ook tegen joden. Die nuance missen we in het huidige politieke debat,’ aldus lijsttrekker van het THMOTJ Martijn Boorman. ‘En wij denken dat de kiezer deze framing kotsbeu is en daarom op ons zal stemmen.’

Grote opponent wordt Voor Hitler Maar Ook Voor Joden (VHMOVJ) van zetelend burgemeester Jan Jambon. ‘Wij varen een progressieve koers. Wij zijn voor Hitler, maar ook voor joden. Wij willen met optimisme en positieve krachten Brasschaat vormgeven. Dat is het verschil met onze grote concurrent die door en door verzuurd tegen alles is.’

Voor wie niet kan kiezen tussen deze twee uiteenlopende wereldbeelden, is er nog een gulden middenweg. De partij Voor Hitler & Tegen Joden (VH&TJ) van lijsttrekker Dolf Eyckmans. ‘Wij hopen gebruik te maken van de rivaliteit tussen de twee kampen. En dat de kiezer zich niet laat verleiden door deze twee extremen, maar onze gematigde koers volgt.’

De vierde partij in Brasschaat Tegen Hitler En Voor Joden (THEVJ) wordt niet geacht de kiesdrempel te halen.

Lokale partij in de kijker: We ♥ Bartje

In Antwerpen trekt Jean Meulemans de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst We ♥ Bartje. Wat kan hij de kiezer beloven?

© Wikimedia Commons

We laten Meulemans aan het woord over zijn stad. ‘Zeg maar Jeanke meneer. Het is niet meer hetzelfde als vroeger. Alles verloedert, alles ligt open, alles moet kapot. Ge kunt niet zonder schoofzak van Linkeroever naar het station. Niet met de fiets en niet met de wagen. Zeven jaar geleden was dat ondenkbaar.’

‘Dat is Bartje zijn fout niet hé,’ analyseert Jeanke. ‘Dat zijn de puinhopen van de sossen. En Bartje moet het maar oplossen. Ik dacht daarom: Bartje kan wel steun gebruiken. En dus hebben wij als doel mensen bij te brengen wat voor zegen Bartje voor onze stad is. Een betere burgervader? Bestaat niet. Ik? Zijt gij met uw koppeke op de grond gevallen en blijven botsen meneer?’

‘Ons enige programmapunt is Bartje burgemeester van Antwerpen. Wij vinden alles wat Bartje vindt. Wij vissen in dezelfde vijver als N-VA: fans van Bartje. Maar je weet wat ze zeggen: je gevaarlijkste politieke vijanden zitten in je eigen partij, omdat ze zich als je grootste medestander voordoen. Daarom is het veiliger om op ons te stemmen.’

‘Als ik een zitje verwerf in de gemeenteraad? Ah, altijd akkoord zijn met Bartje hé. Af en toe applaudisseren. Niet te geestdriftig. We zijn een onafhankelijke politieke partij, geen fanclub.’

Wat als hij het oneens is met De Wever? ‘Bartje moet zich weleens wat te beschaafd uitdrukken. Maar ik weet wat Bartje denkt en dat is het voornaamste. Daarbovenop: als hij zich zoals Dewinter gaat gedragen, zullen de mensen beschaamd zijn hem openlijk te steunen. Nu is er alleen fierheid.’

‘Wilt u Bartje langer aan de macht? Stem We ♥ Bartje. Dat Bartje nog lang burgemeester mag zijn!’

Lokale partij in de kijker: Forum voor Zonevreemde Tennisvelden (FvZT)

In Boechout trekt op 14 oktober ’t Forum voor Zonevreemde Tennisvelden (FvZT) voor het eerst naar de kiezer. Met wie hebben we hier te maken?

Lijsttrekker Peter Philipsen stelt FvZT voor. ‘Ons belangrijkste strijdpunt: elk tennisveld dat een bouwovertreding is met rust laten. Geen regularisatie, geen bijkomende kosten, gewoon laten liggen.’

Philipsen beschrijft het probleem. ‘Het komt steeds vaker voor dat burgers in Boechout op de vingers worden getikt voor een illegaal tennisveld. Het gaat zelfs zo ver dat lieden die in Boechout een huis kopen maanden of jaren later via een ambtelijke brief moeten vernemen dat er een tweede tennisveld in hun tuin ligt. Niet hun keuze natuurlijk, maar zij zitten er wel mee.’

‘Afbreken of regulariseren: is dit de hardvochtige samenleving waarin we willen leven?’ vraagt Philipsen zich af. ‘Ik niet en voorts geen enkele Boechoutenaar, die dagelijks met deze problematiek wordt geconfronteerd. Wat is het volgende? De Boechoutenaar zijn illegaal golfterrein ontzeggen?’

Philipsen ontkent een one-issuepartij te zijn. ‘Hiernaast zijn we tegen alle woonprojecten die zich voltrekken grenzend aan mijn achtertuin.’

Hij mag ferme concurrentie verwachten van BAH (Boven Andermans Hoofd). BAH pleit voor een uitbreiding van de luchthaven van Deurne waarbij de vliegtuigen die er landen en vertrekken uitsluitend voor overlast zorgen in omliggende gemeenten.